شروع بارداری از اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه میشود. تمام اعمال مامایی و پزشکان بر مبنای همین “هفته” است        ۱. یک ماه تمام/ ۳۰ روز: ۴ هفته و ۲ روز
۲.دو ماه تمام/۶۰ روز : ۸ هفته و ۴ روز
۳. سه ماه تمام / ۹۰ روز : ۱۲ هفته و ۶ روز
۴. چهار ماه تمام / ۱۲۰ روز: ۱۷ هفته و ۱ روز
۵. پنج ماه تمام / ۱۵۰روز : ۲۱هفته و ۳ روز
۶.شش ماه / ۱۸۰ روز :۲۵ هفته و ۵ روز
۷. هفت ماه تمام / ۲۱۰ روز: ۳۰ هفته
۸. هشت ماه / ۲۴۰ روز :۳۴ هفته و۲ روز
۹. نه ماه تمام / ۲۷۰ روز: ۳۸ هفته و ۴ روز
بارداری ۹ ماه و ۱۰ روزاست : یعنی ۳۸ هفته و ۴ روز + ۱۰ روز = ۴۰ هفته تمام . تقسیم بندی بصورت “ماه” ارزش بالینی برای ماما و پزشک ندارد . فقط جهت اطلاع شما ، و برای رسیدن به پاسخ این سوالات ، ماه های بارداری را محاسبه کردیم