شروع بارداری از اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه میشود. تمام اعمال مامایی و پزشکان بر مبنای همین “هفته” است        1. یک ماه تمام/ 30 روز: 4 هفته و 2 روز
2.دو ماه تمام/60 روز : 8 هفته و 4 روز
3. سه ماه تمام / 90 روز : 12 هفته و 6 روز
4. چهار ماه تمام / 120 روز: 17 هفته و 1 روز
5. پنج ماه تمام / 150روز : 21هفته و 3 روز
6.شش ماه / 180 روز :25 هفته و 5 روز
7. هفت ماه تمام / 210 روز: 30 هفته
8. هشت ماه / 240 روز :34 هفته و2 روز
9. نه ماه تمام / 270 روز: 38 هفته و 4 روز
بارداری 9 ماه و 10 روزاست : یعنی 38 هفته و 4 روز + 10 روز = 40 هفته تمام . تقسیم بندی بصورت “ماه” ارزش بالینی برای ماما و پزشک ندارد . فقط جهت اطلاع شما ، و برای رسیدن به پاسخ این سوالات ، ماه های بارداری را محاسبه کردیم